Zaključak o korištenju sredstava Proračuna Grada Knina za udruge u sportu za 2019. godinu