PRIOPĆENJE ZA JAVNOST PROJEKT IZGRADNJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA KNIN

Zbog bolje informiranosti građana u svezi izgradnje reciklažnog dvorišta Knin želimo pojasniti određene pojmove i navesti uvjete gradnje za reciklažna dvorišta.

Po definiciji reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju u kontroliranim uvjetima manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva.

Prema članku 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) svaka jedinica lokalne samouprave koja ima više od 1500 stanovnika obvezna je vršiti odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da, osigura funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području.

S tim ciljem Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je raspisao Javni poziv temeljem kojega su Gradu Kninu osigurana sredstva za izgradnju reciklažnog dvorišta iz Kohezijskog fonda (1.690.788,97 kuna), a ostatak iz Fonda za sufinanciranje EU projekata i proračuna grada Knina.

Prije početka radova ishođene su sve potrebne dozvole, uvjeti i potvrde javnopravnih tijela (među kojima i vodopravni uvjeti i vodopravna potvrda Hrvatskih voda i uvjeti zaštite okoliša i potvrda Upravnog odjela za komunalne poslove i zaštitu okoliša ŠKŽ temeljem Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o zaštiti prirode ) te mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je navelo da za izgradnju reciklažnog dvorišta nije potrebno provoditi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i niti postupak ocjene o prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu. Mišljenja ministarstva se nalaze u privitku.

Reciklažno dvorište se gradi u poduzetničkoj zoni Preparandija (Sinjska cesta bb) na kat. čest. zem. 2743/13 k.o. Knin, na površini od 973 m2. Važno je naglasiti kako to nije reciklažno dvorište samo za opasan otpad. To je prostor gdje će se privremeno skladištiti otpad sukladno DODATKU IV Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17). Na www.ciz.hr ili www.knin.hr pogledajte koje su to vrste otpada koje će se moći skladištiti u reciklažnom dvorištu Knin.

Otpad na reciklažnom dvorištu će se skladištiti u spremnike posebno namijenjene za svaku vrstu otpada, a nakon određenog vremena otpad će specijalizirane i ovlaštene osobe i tvrtke odvoziti na oporabu ili recikliranje.

Prilikom izgradnje propisani su uvjeti koje mora ispunjavati svako reciklažno dvorište u Republici Hrvatskoj (članak 13. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17) te opći uvjeti kojima mora udovoljiti građevina u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom (Uvjeti propisani člankom 5. stavcima 1. i 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom, NN 117/17). Da projektom nisu ispoštovani svi uvjeti iz navedenog pravilnika reciklažno dvorište ne bi dobilo građevinsku dozvolu.

Za sve uvjete zaštite okoliša i dodatne informacije obratite se na ekoloska.udruga.krka@si.t-com.hr ili 022 664 608.

Ovim putem pozivamo sve građane na odgovorno postupanje s otpadom i aktivno korištenje usluga reciklažnog dvorišta nakon njegove izgradnje, koje su za građane Knina besplatno.

Prilog:

Mišljenje MZOIE – ekološka mreža

Mišljenje MZOIE – procjena i direktive