IPA projekt

Home / IPA projekt

IPA Projekt „Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u gradu Kninu“

obuhvaća izgradnju kanalizacijske i vodovodne mreže te sanaciju istih u ukupnoj dužini od 40,3 km s izgradnjom crpnih stanica, izgradnju uređaja za pročišćavanje, nabavu opreme i jačanje kapaciteta „Komunalnog poduzeća“ doo kao krajnjeg korisnika.

Projektom su predviđeni slijedeći radovi i usluge:

 1. Izgradnja kanalizacijske i vodovodne mreže:

Radove na izgradnji vodovodne i kanalizacijske mreže međunarodnim natječajem dobila je zajednica ponuditelja: „Vijadukt“ d.o.o. iz Zagreba i „Cestar“ d.o.o. iz Splita. Ukupna vrijednost ugovorenih radova je 5.566.262,03 €

Ugovor između izvođača, Delegacije EU u RH i Hrvatskih voda potpisan je u veljači 2011. godine, a rok za završetak svih radova bio je 30. studenoga 2015. godine. 99% radova na izgradnji sustava je završeno, a preostali dio će se završiti nakon izgradnje uređaja za pročišćavanje.

Ugovorom su predviđeni slijedeći radovi:

 1. a) na vodovodnoj mreži:
  • proširenje vodoopskrbne mreže (izgradnja nove) = 2,1 km s izgradnjom PCS Kovačić,
  • sanacija magistralnog cjevovoda = 2,3 km,
  • sanacija vodoopskrbne mreže = 16,7 km,
  • nabava 700 vodomjera za kućanstva,
  • nabava i postavljanje vodomjera, uređaja i ventila za smanjivanje tlaka.
 1. b) na kanalizacijskoj mreži:
 • izrada karata, inspekcija i čišćenje mreže = 18,5 km,
 • popravci-sanacija = 5,5 km (od prethodnih 18,5km),
 • rekonstrukcija mreže =11 km,
 • nova mreža – proširenje postojeće = 2,7 km,
 • izgradnja i opremanje 4 nove kanalizacijske crpne stanice (CS Orašnica, CS Marčinkovac, CS Ušće, CS Potkonje).
 1. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Knina:

Radove na projektiranju i izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i pristupne prometnice do istoga međunarodnim natječajem dobila je zajednica ponuditelja: „Angerlehner Hoch und Tiefbau GmbH“ i „Integral-Montage Anlagen und Rohrtechnik GmbH“ iz Austrije.

Ugovor između izvođača, Delegacije EU u RH i Hrvatskih voda potpisan je u ožujku 2011. godine.

Ugovor za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda uključuje projektiranje, ishođenje građevinskih dozvola i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i pristupne prometnice od spoja s državnom cestom u ulici 4.gardijske brigade (u blizini HEP-a) do uređaja za pročišćavanje, te nabavu opreme za održavanje kanalizacijske mreže i obučavanje osoblja koje će održavati uređaj.

Ukupna vrijednost prvotno ugovorenih radova iznosila je 6.585.854,00 €, a rok za završetak svih radova bio je 958 dana. Sredstva su osigurana iz EU fondova kroz IPA projekt (64%) i iz nacionalnih izvora (36%).

Osnovne karakteristike uređaja:

 • kapaciteta 20.000 ekvivalent stanovnika,
 • količina otpadnih voda: 2860 m3/dan,
 • veličina parcele na kojoj će se graditi uređaja je cca 1600 m2,
 • uređaj ima 3 stupnja pročišćavanja (mehanički, kemijski i biološki), što je uvjetovano kategorijom prijemnika – Orašnice (prijemnik 2. skupine),
 • otpadne vode se 90% pročišćene ispuštaju u Orašnicu i dalje u Krku.

IMG_4754Radovi na izgradnji uređaja su započeli 2011. godine nasipavanjem temeljnog tla. Kako je tlo vrlo loše kvalitete prvotni plan poboljšanja bio je da se gornji sloj tla zamijeni kvalitetnijim slojem koji bi se s vremenom slegnuo i stabilizirao. Nakon nasipavanja provedena su kontrolna mjerenja koja su pokazala znatno veća slijeganja od očekivanih što je dovelo do revidiranja projekta temeljenja.

U međuvremenu, u ožujku 2013. godine vodeća tvrtka u zajednici ponuditelja „Angerlehner Hoch und Tiefbau GmbH“ objavila je stečaj, te su se radovi obustavili dok se ne riješi pitanje nastavka radova.

U kolovozu 2014. tvrtka „Integral-Montage Anlagen und Rohrtechnik GmbH“ preuzima sve prethodno ugovorene obveze i nastavlja s izgradnjom uređaja za pročišćavanje i pristupne prometnice do istoga.

Novi izvođač predleže i novi prijedlog poboljšanja tla. Revidirani projekt poboljšanja tla sastojao se od toga da se tlo poboljša ugradnjom šljunčanih stupnjaka (pilota) dubine 20 metara i da se na raster takvih stupnjaka nasipa kvalitetan šljunčani materijal koji će služiti kao predopterećenje i na kojem će se kasnije, nakon što se tlo konsolidira, izgraditi uređaj za pročišćavanje s pratećim objektima. Takav način temeljenja poskupio je projekt što su Hrvatske vode kao provedbeno tijelo, nakon obavljene EU procedure, prihvatile, te se projekt mogao nastaviti. Trenutno ukupno ugovorena vrijednost radova iznosi 7.721.812,00€.

Od početka radova do danas, ugrađeno je cca. 2.300 stupnjaka ispod platoa pročistača i trase pristupne ceste. Nakon nasipavanja platoa šljunčanim materijalom, prostor je ostavljen četiri mjeseca kako bi se slegnuo u svrhu konsolidacije terena i aktivacije izvedenih šljunčanih stupnjaka. Slijeganje se redovito geodetski mjerilo i kad su slijeganja prestala počelo se s izgradnjom pratećih objekata i uređaja.

Trenutačno je u tijeku izgradnja bioreaktora, upravne zgrade, zgrade preliminarnog tretmana i pristupnog puta. Na bioreaktoru, preliminarnom tretmanu i sekundarnom separatoru izvode se betonski radovi čiji se kraj očekuje do kraja 2015.godine nakon čega počinje ugradnja elektro-strojarske opreme.

Što se tiče upravne zgrade, grubi građevinski radovi su pri završetku, a slijedi ugradnja instalacija i unutrašnje uređenje.

Vezano za pristupnu cestu, zemljani radovi na trupu ceste su pri kraju, slijedi ugradnja gornjeg sloja prometnice, ugradnja posteljice, polaganje instalacija i nakon toga završni sloj ceste – asfalt. U sklopu ugovora o izgradnji nabavljen je i kombinirani stroja za utovar i manipulaciju mulja.

Završetak radova očekuje se u prvoj polovici 2016. godine od kada uređaj počinje s probnim radom i obukom budućih djelatnika. Probni rad će trajati pet mjeseci nakon čega se obavlja primopredaja objekta.

Usluge nadzora nad izvođenjem svih radova u sklopu IPA-projekta, po provedenom međunarodnom natječaju povjerene su zajednici ponuditelja: „J.B.Barry and Partners“ iz Irske i „Jennings O’Donovan & Partners“ iz Irske. Vrijednost ugovora za nadzor je 1.159.975,00 €.

Osim navedenoga u sklopu IPA-projekta nabavljeno je i vozilo za održavanje kanalizacije u vrijednosti od 200.400,00 €, te su provedene usluge jačanja ljudskih potencijala i kapaciteta Komunalnog poduzeća kao krajnjeg korisnika sustava, na način da je tvrtka Consortium Safege iz Belgije obukom djelatnika Komunalnog poduzeća poboljšala kapacitete istoga po pitanju financija, upravljačkog i tehničkog sektora. Vrijednost ovog ugovora 189.983,00 €.

Prije svega ovoga na pripremne radnje kao što su izrada projektne dokumentacije, podloga, otkupa zemljišta, izvlaštenja i rješavanje imovinsko pravnih odnosa Grad Knin je potrošio oko 10.000.000,00 kn.