Civilna zaštita

Home / Civilna zaštita

Civilna zaštita Grada Knina

Uvodne napomene o civilnoj zaštiti i zakonske odrednice:

Civilna zaštita u Republici Hrvatskoj bilježi svoju povijest od kasnih dvadesetih godina 20. stoljeća. Ideja o potrebi zaštite stanovništva u Hrvatskoj rodila se već 1880. godine, nakon potresa koji je pogodio Zagreb.

Sustav civilne zaštite Grada Knina obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Grada Knina od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Jedinice lokalne samouprave u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju i planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje. Grad Knin iz Proračuna izdvaja sredstva za sufinanciranje civilne zaštite, organizira Stožer civilne zaštite te provodi niz mjera i akcija za poboljšanje kvalitete cijelog sustava. Donošenje strateških dokumenata kao što su Procjena rizika i Plan djelovanja sustava civilne zaštite obveze su Grada Knina, a organizacija evakuacijskih vježbi, financijska pomoć Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja samo su neke od mjera kojima Grad Knin aktivno sudjeluje u sustavu civilne zaštite.

Mjere civilne zaštite:

Uzbunjivanje i obavješćivanje, evakuacija, zbrinjavanje, sklanjanje, spašavanje, prva pomoć, KBRN zaštita, asanacija (humana, animalna, asanacija terena), zaštita životinja i namirnica životinjskog porijekla te zaštita bilja i namirnica biljnog porijekla.

Upravljanje rizicima predstavlja preventivne i planske aktivnosti usmjerene na umanjivanje ranjivosti i ublažavanje negativnih učinaka rizika.

Operativne snage civilne zaštite:

 • Stožer civilne zaštite
 • Operativne snage vatrogastva
 • Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
 • Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
 • Udruge građana
 • Postrojbe i povjerenici civilne zaštite
 • Koordinatori na lokaciji
 • Pravne osobe u sustavu civilne zaštite

Operativne snage na području Grada Knina su ustrojene i odrađuju zakonom definirane mjere, zadatke i aktivnosti svaka u svom segmentu djelovanja sustava civilne zaštite na području Grada Knina.

Gradsko vijeće Grada Knina donosi dokumente iz sustava civilne zaštite:

 • Godišnju analizu i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 • Procjena rizika od velikih nesreća
 • Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite svake četiri godine
 • Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
 • Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite
 • Osigurava financijska sredstva za izvršenje aktivnosti civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi po načelu solidarnosti

Gradonačelnik Grada Knina donosi dokumente iz sustava civilne zaštite:

 • Plan djelovanja civilne zaštite
 • Plan vježbi civilne zaštite
 • Imenuje povjerenik i zamjenike povjerenika civilne zaštite
 • Mjere zaštite i spašavanja u nepovoljnim uvjetima jednom godišnje
 • Planira sredstva materijalnih sredstava i nabavu opreme za sustav i djelovanje civilne zaštite
 • odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite
 • osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u provedbi drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
 • koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za područje te jedinice u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu nadležnog stožera civilne zaštite
 • Imenuje stožer civilne zaštite Grada Knina i
 • Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga koji se tiču sustava civilne zaštite.

Načelnica Stožera civilne zaštite Grada Knina je zamjenica gradonačelnika Kristina Perić i ona organizira i vodi sve aktivnosti da sustav civilne zaštite funkcionira a posebno u kriznim situacijama uzrokovanih elementarnim nepogodama ili drugim oblicima katastrofa.


Sva pitanja u vezi funkcioniranja života i rada u novonastalim okolnostima na području Grada Knina građani mogu uputiti na broj telefona 022/664-411 ili na e-mail: stozer@knin.hr


Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća 2021

Procjena rizika od velikih nesreća 2021


Odluka o imenovanju stručnog tima za usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara

Plan rada i aktivnosti stožera u 2022. godini

Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

Plan provedbenih aktivnosti u zaštiti od požara u 2023. godini

Plan aktivnog uključivanja u zaštiti od požara za 2022. godinu

Mjere zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima 2021/2022

Smjernice za organizaciju i razvoj u 2021-2024 godini

Godišnja analiza stanja u 2023. godini


Program mjera za suzbijanje patogenih mikroorganizama u 2024. godini


Program javnih potreba HGSSa za 2024. godinu


Plan djelovanja Civilne zaštite

Prilozi Plana djelovanja Civilne zaštite


Odluka o imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Knina od 6. srpnja 2021.

Odluka o imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Knina od 24. lipnja 2021.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Knina od 5. studenog 2020.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Knina od 13. ožujka 2020.

Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Knina od 27. siječnja 2020.


Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća

Izmjene i dopune Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

Procjena rizika za Grad Knin