Mjesni odbori

Home / Mjesni odbori
 1. Gordana Sarić, (HDZ), predsjednica Vijeća
 2. Josipa Ćorić, (HDZ), potpredsjednica Vijeća
 3. Joso Bajan, (HDZ)
 4. Manuela Ljubić, (HDZ)
 5. Ivan Komar, (HDZ)
 6. Nikola Ćaćić, (HDZ)
 7. Hrvoje Ivanković, (HDZ)
 1. Nikolina Grizelj, (HDZ), predsjednica Vijeća
 2. Šime Anić-Milić, (HDZ), potpredsjednik Vijeća
 3. Ante Anić-Kremić, (HDZ)
 4. Davor Čović, (HDZ)
 5. Ivanka Brekalo, (HDZ)
 6. Tihana Budimir, (HDZ)
 7. Mario Milanović (HDZ)
 1. Krešimir Belak, (HDZ), predsjednik Vijeća
 2. Vesna Šabić, (HDZ), potpredsjednica Vijeća
 3. Kristina Bralić, (HDZ)
 4. Marko Miletić, (HDZ)
 5. Zvonimir Mitrović, (HDZ)
 1. Ivan Baković, (HDZ), predsjednik Vijeća
 2. Valerija Čulina, (HDZ), potpredsjednica Vijeća
 3. Ante Anić-Matić, (HDZ)
 4. Antonija Brajković, (HDZ)
 5. Sanja Đuranec, (HDZ)
 1. Štefica Juko, (HDZ), predsjednica Vijeća
 2. Golub Bartula, (HDZ), potpredsjednik Vijeća
 3. Matija Juko, (HDZ)
 4. Katarina Keser, (HDZ)
 5. Dragica Sučić, (HDZ)

PODRUČJE MJESNIH ODBORA

Na području Grada Knina osnivaju se mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.
Mjesni odbor je pavna osoba.
Na području Grada Knina mjesni odbori i njihova područja su:

1. Mjesni odbor Knin I.
Počinje od početka naselja Raškovići, nastvalja sjeverno južnom gradnicom Žagrović-Knin do prvog željezničkog mosta na pruzi Knin – Zagreb. Željezničkom prugom prema Splitu do mosta na rijeci Orašnici na izlazu iz željezničke stanice Knin, nastavlja u jug granicom naselja Knin – Kovačić do Krke, Krkom uzvodno do željezničkog mosta i dalje nastavlja istočnom granicom naselja Potkonje obuhvativši naselje Potkonje, te dalje u smjeri sjeverozapada granicom Vrbnik Knin do tromeđe naselja Vrbnik – Knin – Ljubač i dalje nastavlja u smjeru jugozapad obuhvativši naselje Ljubač i vraća se na početak naselja Raškovići.

2. Mjesni odbor Knin II.
Naselje Raškovići do visine mosta na Radljevcu kod Kolundžija, u pravcu Jadrantransa do starog korita Buzižnice. Starim koristom Butižnice (granica K.O. Knin – Žagrović) nizvodno do ušća potoka Marčinkovac. Uzvodno potokom Marčinkovac do sjevernog dijela vojarne do raskrižja Tomislavove i Cotine ulice, te istočnom stranom srednjoškolskog centra na križanje Tvrtkove i Ikičine ulice, dalje istočnim dijelom Vojne policije (Getaldićeva) 4. GBR do mosta na pruzi (Knin Žgarović) do početka naselja Raškovići i dalje granicom Donjeg i Gornjeg Žagrovića u smjeru sjevera do mosta na Radljevcu kod Kolundžija, naselje Oćestovo i Gornji Žagrović.

3. Mjesni odbor Knin III.

Dio grada od željezničkog mosta na rijeci Orašnici, uzvodno rijekom Orašnicom do mosta na Orašnici u ulici Domocvinskog rata, dalje granicom u smijeru sjevera K.O. Knin i Kninsko polje do ulice Guge, zapadno ulicom za Guge do ulice Domovinskog rata. Ulicom Domovinskog rata preko križanja s Tomislavovom ulicom do granice s Vrpoljem. Granicom naselja Vrpolje preko polja Lug do granice K.O. Kninsko Polje – Žagrović i dalje u smijeru juga starim koritom Butižnice (granicom K.O.) do utoka Marčinkovca. Uzvodno potokom Marčinkovac do sjevernog dijela vojarne „Kralj Zvonimir“. Od vojarne do raskrižja Tomislavove i Cotine ulice, te istočnom stranom srednjoškolskog centra na križanje tvrtkove i Ikičine ulice, dalje istočnim dijelom Vojne policije (Getaldićeva) 4. GBR do mosta na pruzi Kninm – Zadar i odatle prugom u smjeru Splita do mosta na Orašnici.

4. Mjesni odbor IV. Kovačić
Vrpolje, Kovačić, Polača, Kninsko polje istočno od ceste Domovinskog rata i ceste za Bosansko Grahovo, sa sjedištem u Kovačiću.

5. Mjesni odbor V. Golubić
Strmica, Golubić, Plavno, Radljevac, dio naselja Donji Žagrović sjeverno od pravca mosta na Radljevcu kod Kolundžija, pravac Jadrantransa do starog korita Butižnice, sa sjedištem u Golubiću.


Izbori za članove vijeća mjesnih odbora Grada Knina u 2023. godini


Članovi vijeća mjesnih odbora u mandatu 2016.-2020.