Plan gospodarenja otpadom

Home / Plan gospodarenja otpadom

Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2010. do 2017.

Suvremeno gospodarenje otpadom čini skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje količina otpada i/ili njegovog štetnog utjecaja na okoliš; zatim skupljanje, prijevoz, oporaba, zbrinjavanje i druge djelatnosti u svezi s otpadom te nadzor nad tim djelatnostima i skrb za odlagališta koja su zatvorena na gospodarski učinkovit i po okoliš prihvatljiv način. Sve navedeno treba biti napravljeno tako da se ljudsko zdravlje ne dovede u opasnost, a također se ne smiju koristiti postupci i načini koji mogu naštetiti okolišu. Republika Hrvatska mora smanjiti količinu otpada koju proizvodi, a s postojećim tokovima otpada održivo gospodariti.

Za razliku od dosadašnjih zakona o otpadu, novi zakon kojim se to područje uređuje nazvan je Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) i njime bi se ono u cijelosti trebalo uskladiti s europskom pravnom stečevinom, što znači usvajanje europskih standarda u cjelokupnom području zaštite okoliša koje se odnosi na otpad. Donio ga je Hrvatski sabor na sjednici koja je održana 15.7.2013. godine i njime se utvrđuju mjere za sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš tako da se njegove količine u nastanku i/ili proizvodnji smanjuju te se uređuje gospodarenje otpadom bez uporabe rizičnih postupaka po ljudsko zdravlje i okoliš, uz iskorištavanje vrijednih svojstava otpada. Odredbe ZoOGO utvrđuju sustav gospodarenja otpadom, uključujući red prvenstva, načela, ciljeve i način gospodarenja, strateške i programske dokumente u gospodarenju otpadom te nadležnosti i obveze pri tome, a zatim i lokacije i građevine za gospodarenje otpadom, djelatnosti gospodarenja otpadom, prekogranični promet otpada, informacijski sustav gospodarenja otpadom te upravni i inspekcijski nadzor nad gospodarenjem otpadom. Kako je spomenuto, njime se u hrvatski pravni poredak prenose više direktiva Europske unije iz područja otpada i gospodarenja njime te utvrđuje okvir za provođenje više europskih uredbi i odluka.

Grad Knin je u rujnu 2010. godine izradio Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2010. do 2017. godine, sukladno tada važećem Zakonu o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09).

Plan je u svrhu ishođenja suglasnosti dostavljen Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove u Šibensko–kninskoj županiji, koji je suglasnost izdao pa je plan usvojen na Gradskom vijeću i objavljen u Službenom vjesniku Šibensko–kninske županije broj 05/11.

Starim Planom gospodarenja otpadom Grada Knina propisana je obaveza odvojenog sakupljanja otpada putem zelenih otoka i reciklažnog dvorišta, međutim navedeni ciljevi i mjere nisu se izvršav ali u planom određenim rokovima. Također, starim Planom gospodarenja otpadom nisu bile određene lokacije za uspostavu reciklažnih dvorišta (komunalnog i građevnog otpada).

Budući je u međuvremenu stupio na snagu Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) kao i Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14-ispravak), Grad Knin odlučio je pristupiti izradi Izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom.

U odnosu na stari Zakon o otpadu, novim ZoOGO jedinicama lokalne samouprave nametnute su brojne obaveze sa jasno definiranim rokovima njihove provedbe, a težište se stavlja na odvojeno prikupljanje otpada što je posljedica usklađivanja sa odredbama.

Plan gospodarenja otpadom 2018-2022