Javna nabava

Home / Javna nabava

 

DOKUMENTI JAVNE NABAVE

A – Objava predmeta javne nabave

Objava predmeta za koje se vode postupci javne nabave (MV i VV) vrše se preko Elektronskog oglasnika javne nabave (EOJN). Što se objavljuje zavisi dosta i o predmetu nabave, dok se uglavno objavljuje Dokumentacija za nadmetanje (DZN), Troškovnik, Odluka o odabiru ili poništenju, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, te Obavijest o sklopljenim ugovorima.

Procijenjena vrijednost nabave određuje da li treba provoditi postupak javne nabave ili ne? Tako temeljem članka 18. Zakona o javnoj nabavi (ZOJN), Zakon o javnoj nabavi ne primjenjuje se za nabavu:

– robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a)

– radova do 500.000,00 kn (bez PDV-a).

Način nabava do gore navedenih vrijednosti ne uređuje naručitelj svojim internim aktom. Tako je Grad Knin 3. ožujka 2014. godine donio interni akt, Pravilnik o bagatelnoj nabavi roba/radova/usluga. Nije propisano da se mora objaviti na svojim internim stranicama.

Za nabave procijenjene vrijednosti veće od 200.000,00 a manje od 200.000,00 EUR za robe i usluge i od 500.000,00 kn do 5.000.000,00 EUR provode se postupci javne nabave male vrijednosti (MV) sukladno Zakona o javnoj nabavi. Za nabave procijenjene vrijednosti iznad 200.000,00 EUR (za robe i usluge) i 5.000.000,00 EUR (za radove) provode se postupci javne nabave velike vrijednosti (VV) sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

B – Objava planova nabave

Javni naručitelj (Grad Knin) za proračunsku ili poslovnu godinu donosi plan nabave. Iznos procijenjene vrijednosti nabave određuje i obvezne komponente plana nabave. Ako je potrebno, naručitelj može izmijeniti i dopuniti plan nabave, a sve izmjene i dopune moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni plan (čl. 20 st.3 ZOJN). Temeljem članka 20. stavka 4. javni naručitelj obvezan je plan nabave objaviti na internetskim stranicama u roku od 60. dana od dana donošenja proračuna, kao i sve izmjene i dopune

C – Objava registra ugovora

Člankom 21. Zakona o javnoj nabavi propisano je da je javni naručitelj obvezan voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te podatke iz registra ažurirati najmanje svakih šest mjeseci. Javni naručitelj obvezan je objaviti registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na internetskim stranicama.

Registar ugovora 25.11.2019.

Registar ugovora 18.05.2020. (xlsx)

Registar ugovora 15.11.2020. (xlsx)

Registar ugovora 31.12.2020. (xlsx)

Registar ugovora 30. 6. 2021. (xlsx)

 

D – Sprječavanje sukoba interesa

Sprječavanje sukoba interesa regulirano je člankom 13. Zakona o javnoj nabavi. Grad Knin je sačinio i objavio Izjave o nepostojanju sukoba interesa

Izjave o sprječavanju sukoba interesa

Izjava Dino Barišić

Izjave o sprečavanju sukoba interesa – ostali

Izjava Marko Perić

Arhiva izjava o sprječavanju sukoba interesa