Javna nabava

Home / Javna nabava

 

DOKUMENTI JAVNE NABAVE

A – Objava predmeta javne nabave

Objava predmeta za koje se vode postupci javne nabave (MV i VV) vrše se preko Elektronskog oglasnika javne nabave (EOJN). Što se objavljuje zavisi dosta i o predmetu nabave, dok se uglavno objavljuje Dokumentacija za nadmetanje (DZN), Troškovnik, Odluka o odabiru ili poništenju, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, te Obavijest o sklopljenim ugovorima.

Procijenjena vrijednost nabave određuje da li treba provoditi postupak javne nabave ili ne? Tako temeljem članka 18. Zakona o javnoj nabavi (ZOJN), Zakon o javnoj nabavi ne primjenjuje se za nabavu:

– robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a)

– radova do 500.000,00 kn (bez PDV-a).

Način nabava do gore navedenih vrijednosti ne uređuje naručitelj svojim internim aktom. Tako je Grad Knin 3. ožujka 2014. godine donio interni akt, Pravilnik o bagatelnoj nabavi roba/radova/usluga. Nije propisano da se mora objaviti na svojim internim stranicama.

Za nabave procijenjene vrijednosti veće od 200.000,00 a manje od 200.000,00 EUR za robe i usluge i od 500.000,00 kn do 5.000.000,00 EUR provode se postupci javne nabave male vrijednosti (MV) sukladno Zakona o javnoj nabavi. Za nabave procijenjene vrijednosti iznad 200.000,00 EUR (za robe i usluge) i 5.000.000,00 EUR (za radove) provode se postupci javne nabave velike vrijednosti (VV) sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

B – Objava planova nabave

Javni naručitelj (Grad Knin) za proračunsku ili poslovnu godinu donosi plan nabave. Iznos procijenjene vrijednosti nabave određuje i obvezne komponente plana nabave. Ako je potrebno, naručitelj može izmijeniti i dopuniti plan nabave, a sve izmjene i dopune moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni plan (čl. 20 st.3 ZOJN). Temeljem članka 20. stavka 4. javni naručitelj obvezan je plan nabave objaviti na internetskim stranicama u roku od 60. dana od dana donošenja proračuna, kao i sve izmjene i dopune

C – Objava registra ugovora

Člankom 21. Zakona o javnoj nabavi propisano je da je javni naručitelj obvezan voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te podatke iz registra ažurirati najmanje svakih šest mjeseci. Javni naručitelj obvezan je objaviti registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na internetskim stranicama.

Registar ugovora 25.11.2019.

Registar ugovora 18.05.2020. (xlsx)

Registar ugovora 15.11.2020. (xlsx)

Registar ugovora 31.12.2020. (xlsx)

Registar ugovora 30. 6. 2021. (xlsx)

Registar ugovora 31. 12. 2021. (xlsx)

Registar ugovora 30.06.2022. (xlsx)

Registar ugovora 31. 12. 2022. (xlsx)

Registar ugovora 30. 06. 2023. (xlsx)

Registar ugovora 31. 12. 2023. (xlsx)

D – Sprječavanje sukoba interesa

Sprječavanje sukoba interesa regulirano je člankom 13. Zakona o javnoj nabavi. Grad Knin je sačinio i objavio Izjave o nepostojanju sukoba interesa

Izjave o sprječavanju sukoba interesa

 

Izjave o sprečavanju sukoba interesa – ostali

Izjava Marko Perić

Arhiva izjava o sprječavanju sukoba interesa