JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ  MALOG GOSPODARSTVA GRADA KNINA U 2016. GODINI -„POTPORE 2016“

U cilju razvoja malog gospodarstva, Grad Knin dodjeljuje poticajna sredstva u 2016. godini „POTPORE 2016“, koje se dodjeljuju sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU, br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine – o primjeni članka 107. I 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore („Službeni list Europske unije“ L 352/1) za slijedeće namjene:

 

MJERA 1. – Potpora novoosnovanim gospodarskim subjektima

MJERA 2. – Potpora za podmirenje troška stručnog osposobljavanja, polaganja stručnog i

majstorskog ispita

MJERA 3. – Potpore poduzetnicima za sudjelovanje na sajmovima i izložbama

MJERA 4. – Potpora za nabavu nove opreme

 

Korisnici potpora mogu biti mikro i mali poduzetnici (do 50 zaposlenih) definirani Zakonom o poticaju malog gospodarstva („Narodne novine“ broj: 29/02.63/07, 53/12 i 56/13) registrirani kao obrti, trgovačka društva i zadruge, koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

 

– koji prijavljuju gospodarsku aktivnost koja se  obavlja na području Grada Knina,

– koji imaju podmirene obveze poreza, prireza, doprinosa i drugih davanja o kojim evidenciju

vodi Porezna uprava,

– koji imaju prosječno najmanje jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini (broj

zaposlenih krajem razdoblja) ili u prethodnom mjesecu, ukoliko se radi o poduzetniku

početniku,

– koji imaju podmirene obveze prema zaposlenicima,

– koji imaju izmirene obveze prema Gradu Kninu,

– koji su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (Uredba komisije EU, broj

1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o

funkcioniranju EU na de minimis potpore),

 

Korisnici potpora ne mogu biti trgovačka društva i ustanove u kojim Grad Knin, druga jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.

Podnositelj zahtjeva ne smije imati drugu tvrtku ili obrt koji je u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije

 

Više o Javnom pozivu i dokumentacija:

Javni poziv 2016

Odluka o poticanju razvoja malog gospodarstva 2016

ZAHTJEV_MJERA_1_NOVOOSNOVANE_TVRTKE

ZAHTJEV_MJERA_2_STRUCNI_I_MAJSTORSKI_ISPITI

ZAHTJEV_MJERA_3. POTPORA ZA SUDJELOVANJE NA SAJMOVINA I IZLOŽBAMA

ZAHTJEV_MJERA_ 4. POTPORA ZA NABAVKU NOVE OPREME

Izjava_o_koristenim_drzavnim_potporama_male_vrijednosti