Izjava gradonačelnika o postojanju sukoba interesa za GK