JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša

Službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18, dalje u tekstu: ZSN) i Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Knina za 2018. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 1/18 i 8/18),  raspisuje

JAVNI   NATJEČAJ

za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša i to:

 1. višeg stručnog suradnika za komunalno gospodarstvo – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca,
 2. vježbenika za obavljanje vježbeničke prakse i osposobljavanje za obavljanje poslova višeg referenta za održavanje komunalne infrastrukture – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža – 12 mjeseci.

Osim općih uvjeta za prijam u službu, propisanih u članku 12. ZSN-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), osobe koje se prijavljuju na javni natječaj moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 

 1. viši stručni suradnik za komunalno gospodarstvo

– magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit za odgovarajuće radno mjesto,

– poznavanje rada na računalu,

 

 1. vježbenika za obavljanje vježbeničke prakse i osposobljavanje za obavljanje poslova višeg referenta za održavanje komunalne infrastrukture

– sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik građevinske ili prometne struke

– bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima kraćim od 12 mjeseci,

– poznavanje rada na računalu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da isti polože u roku od godine dana od dana prijma u službu.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima jedinica lokalne ili područne /regionalne/ samouprave, državnoj službi, javnoj službi, radnom odnosu kod privatnog poslodavca te vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama ostvareno na poslovima naprijed navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona) te naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati te uz istu priložiti sljedeće isprave:

 1. viši stručni suradnik za komunalno gospodarstvo

 

 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu  (domovnica),
 3. dokaz o stručnom znanju – stupnju obrazovanja (diploma),
 4. dokaz o ukupnom radnom stažu  – elektronički zapis ili potvrda s podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO,
 5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda, rješenje, ugovor o radu, odnosno druga isprava iz koje je jasno razvidno radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke),
 6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. ZSN (ne starije od 6 mjeseci),
 7. vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 16. ZSN, ovjerenu kod javnog bilježnika,
 8. dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (svjedodžba),
 9. dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje, potvrda ili druga isprava iz koje je razvidno poznavanje rada na računalu).

 

 1. vježbenik za obavljanje vježbeničke prakse i osposobljavanje za obavljanje poslova višeg referenta za održavanje komunalne infrastrukture

 

 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu  (domovnica),
 3. dokaz o stručnom znanju – stupnju obrazovanja (diploma),
 4. dokaz o ukupnom radnom stažu  – elektronički zapis ili potvrda s podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO,
 5. ako je evidentiran radni staž potrebno je priložiti potvrdu poslodavca odnosno drugi dokaz da je prijavljena osoba bez radnog iskustva ili s radnim iskustvom kraćim od 12 mjeseci na odgovarajućim poslovima u traženoj struci i stupnju stručne spreme (iz kojeg je razvidno koju vrsta poslova je prijavitelj obavljao, s kojom stručnom spremom i razdoblje u kojem je obavljao te poslove),
 6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. ZSN (ne starije od 6 mjeseci),
 7. vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 16. ZSN, ovjerenu kod javnog bilježnika,
 8. dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje, potvrda ili druga isprava iz koje je razvidno poznavanje rada na računalu).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata bit će predočen izvornik ili ovjerena preslika.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog  mjesta dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene i tražene u javnom natječaju.

Osoba koja ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu to pravo ostvaruje ako se u prijavi na javni natječaj pozove na to pravo i priloži odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo i ima prednost u odnosu na ostale prijavljene osobe samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod prijma u službu u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), uz prijavu na javni natječaj nije dužna dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj i prijava te osobe neće biti razmatrana, o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest.

Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Prijave na javni natječaj s potrebnom dokumentacijom se podnose u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: GRAD KNIN,   Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja,  ul. dr. Franje Tuđmana br. 2, 22300 KNIN,  „Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto __________“ (navesti naziv radnog mjesta za koje se osoba prijavljuje).

 Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru objavit će se na službenoj internetskoj stranici Grada Knina (www.knin.hr).

Mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se također na službenoj internetskoj stranici Grada i na oglasnoj ploči gradske uprave Grada Knina, ul. dr. Franje Tuđmana br. 2,  najmanje pet dana prije održavanja provjere.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, obustavit će se postupak po ovom javnom natječaju.

Javni natječaj