JAVNI  POZIV za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga civilnog društva Grada Knina za 2018. godinu

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
KLASA: 610-01/18-01/01
URBROJ: 2182/10-03-18-3
Knin, 21. lipnja 2018. godine

Na temelju točke VII. i VIII. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima  Proračuna Grada Knina (KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-02-16-1 od 11. veljače 2016. godine) i članka 6. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti,  raspisuje

JAVNI  POZIV za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga civilnog društva Grada Knina za 2018. godinu

I.

U Proračunu Grada Knina za 2018. godinu osigurana su, između ostalog i sredstva za financijsku potporu programima/projektima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba udruga civilnog društva.

Gradsko vijeće Grada Knina, u Proračunu Grada Knina za 2018. godinu, za Program javnih potreba udruga civilnog društva na području Grada Knina za 2018. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 11/17 i 6/18) predvidjelo je ukopan iznos od 442.450,00 kuna za sufinanciranje programa/projekata u području udruga civilnog društva za 2018. godinu, od čega je temeljem Javnog poziva od 3. siječnja 2018. godine raspoređeno ukupno 270.900,00 kuna.

Preostali iznos koji će se temeljem ovog Javnog poziva, sukladno Programu javnih potreba udruga civilnog društva na području Grada Knina za 2018. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 11/17 i 6/18) moći dodijeliti udrugama i organizacijama za provedbu programa/projekata u području udruga civilnog društva za 2018. godinu je 171.550,00 kuna, i to:

  • za udruge civilnog društva čiji je rad reguliran posebnim zakonom preostali predviđeni iznos je 120.000,00 kuna,
  • za braniteljske udruge preostali predviđeni iznos je 18.550,00 kuna,
  • za udruge neprofitnog karaktera iz raznih oblasti djelovanja preostali predviđeni iznos je 23.000,00 kuna,
  • za financiranje projekata kojima se potpomaže i doprinosi poboljšanju života osoba s invaliditetom, poteškoćama u razvoju i slično, preostali predviđeni iznos je 10.000,00 kuna.

 

II.

Sredstva su namijenjena provedbi sljedećih programa/projekata:

– razvoja civilnog društva,

– razvoja demokracije,

– rada s osobama s invaliditetom,

– humanitarne djelatnosti,

– socijalne usluge,

– brige za stare i nemoćne,

– rada s djecom i mladima s teškoćama,

– prevencije bolesti ovisnosti,

– prava branitelja Domovinskog rata,

– zaštite zdravlja,

– zaštite prava,

– zaštite okoliša,

– borbe protiv nasilja u društvu,

– kvalitete življenja.

III.

Svi oni koji se jave na ovaj Javni poziv dužni su priložiti dokaz da ispunjavaju sve opće i glavne kriterije propisane točkama XIV. i XV. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Knina (KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-02-16-1 od 11. veljače 2016. godine), bilo u obliku izjave ili odgovarajućeg drugog dokaza.

Na ovaj Javni poziv mogu se javiti udruge i ustanove odnosno pravne osobe koje su registrirane i djeluju na području Grada Knina, a čiji su ciljevi, djelatnosti i aktivnosti usmjerene ka zadovoljavanju javnih potreba udruga civilnog društva te su od interesa za Grad Knin.

Udruge i ustanove koje se javljaju na Javni poziv moraju biti upisane u Registar udruga ili ustanova, moraju posjedovati RNO broj, dostaviti dokaz da su uskladile svoje statute s odredbama Zakona o udrugama te podnijele zahtjev Uredu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji za promjenu podataka u Registru, te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane zakonom i Pravilnikom o financiranju javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Knina.

IV.

Prijave, isključivo ispunjene računalom, se podnose na posebnom obrascu koji se kao i upute za prijavu mogu preuzeti u nadležnom upravnom tijelu Grada Knina, Ul. dr. Franje Tuđmana br.2 ili na internetskoj stranici Grada Knina, www. knin.hr.

Korisnici koji su u 2017. godini dobili financijsku potporu od strane Grada Knina u obvezi su priložiti programsko i financijsko izvješće o namjenski utrošenim sredstvima dobivenim u prethodnoj godini.

V.

S korisnicima kojima će nakon administrativne provjere prijava i stručne ocjene biti odobrena financijska sredstva za prijavljene programe/projekte u 2018. godini, Grad Knin će sklopiti ugovore o sufinanciranju programa odnosno projekata.

VI.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave ovog Javnog poziva, dakle do 21. srpnja 2018. godine.

Prijave, odnosno popunjeni obrasci s prilozima dostavljaju se u zatvorenoj omotnici poštom ili predajom na adresu do navedenog roka:  Grad Knin, Ul. dr. Franje Tuđmana br. 2,  22300 Knin, s napomenom „Ne otvarati“, „Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba udruga civilnog društva Grada Knina“.

Samo prijedlozi zaprimljeni u roku na propisanom obrascu i s potpunim obrazloženim podacima i dokumentacijom uzet će se u razmatranje.

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA

PRIJAVNICA – CIVILNO DRUŠTVO

UPUTE ZA PRIJAVITELJE – CIVILNO DRUŠTVO

KALENDAR DOGADJANJA 2018 – OBRAZAC