Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja za MIJERU 3