Izjava o obavljanju djelatnosti za koju se traži potpora na području Grada Knina