Pregled dodijeljenih potpora u poljoprivredi Grada Knina u 2021. godini (xlsx)