Zatvaranje javnog poziva za dodjelu potpora poljoprivredi

Zatvaranje javnog poziva za dodjelu potpora poljoprivredi

Privremeno se zatvara javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi na području Grada Knina u 2019. godini po 1. i 2. izmjenama Programa, Klasa: 320-01/19-01/2 Urbroj: 2182/10-02-19-118 od 8. studenog 2019. godine zaključno s danom 12. studenim 2019. godine u 15:00 sati.

Javni poziv se zatvara do završetka obrade pristiglih zahtjeva, kada će se odlučiti o mogućem ponovnom otvaranju ili donošenju odluke o zatvaranju javnog poziva.

Odluka o privremenom zatvaranju