VII. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Knina za 2019. godinu