IV. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Knina za 2020. godinu