Javna tribina za NP Krka

Javna tribina za NP Krka

Sutra, 7. lipnja s početkom u 12:00 sati na adresi Informativni centar Laškovica, Roški Slap, održat će se javna tribina za NP Krka u sklopu Projekta „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“.

Državna geodetska uprava (DGU) korisnik je bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020“ (OPKK) Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću, primarno ekološkom mrežom Natura 2000“ kojim se financira navedeni projekt.

Više o projektu možete pročitati na stranicama DGU.