JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup i na korištenje javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup i na korištenje javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta

Na temelju članka 7. stavak 1. Odluke o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Knina za postavljanje kioska, pokretnih naprava i obavljanja sličnih djelatnosti („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“ broj 11/03, 10/09 i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 11/18) i Zaključka Gradonačelnika o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javne gradske površine KLASA: 350-01/19-01/13, URBROJ: 2182/10-02-19-3 od dana 16. svibnja 2019. godine, Gradonačelnik Grada Knina raspisuje

Javni natječaj za davanje u zakup i na korištenje javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Knina za postavljanje kioska, pokretnih naprava i obavljanja sličnih djelatnosti.

Javni natječaj za javne površine