Javni natječaj za dodjelu stipendija za liječnike specijalizante

Javni natječaj za dodjelu stipendija za liječnike specijalizante

Gradonačelnik Grada Knina raspisuje

JAVNI   NATJEČAJ
za dodjelu Stipendija Grada Knina za liječnike specijalizante zaposlene u zdravstvenim ustanovama na području Grada Knina

Sukladno Programu Općih javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i visokom obrazovanju na području Grada Knina za 2022. godinu i Proračunu Grada Knina za 2022. godinu, raspisuje se javni natječaj za 5 stipendija za liječnike specijalizante.

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju za dodjelu Stipendija Grada Knina za liječnike specijalizante zaposlene u zdravstvenim ustanovama na područja Grada Knina imaju (kumulativno ispunjeni uvjeti):
– zdravstveni radnici sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja (doktor medicine), koji imaju odobrenje za samostalna rad,
– da su zaposleni na neodređeno vrijeme u Općoj i veteranskoj bolnici „Hrvatski ponos“ Knin, Domu zdravlja Knin ili u Zavodu za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije, Ispostava Knin,
– da su državljani Republike Hrvatske.

Rok za podnošenje prijave na javni natječaj za dodjelu stipendije je 15 dana od dana objave javnog natječaja na internetskoj stranici Grada Knina.