Obrazac – Izjava o partnerstvu (ako je primjenjivo)