Javni natječaj za financiranje programa/projekata civilnog društva

Javni natječaj za financiranje programa/projekata civilnog društva

gradonačelnik Grada Knina raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga civilnog društva Grada Knina za 2022. godinu

U Proračunu Grada Knina za 2022. godinu osigurana su, između ostalog i sredstva za financijsku potporu programima/projektima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba udruga civilnog društva.
Predviđeni iznos sredstava koji je na raspolaganju u Proračunu Grada Knina za sufinanciranje programa/projekata u području udruga civilnog društva za 2022. godinu, odnosno iznos koji će se temeljem ovog Javnog natječaja moći dodijeliti udrugama i organizacijama za provedbu programa/projekata utvrdilo je Gradsko vijeće Grada Knina kroz Program javnih potreba udruga civilnog društva na području Grada Knina za 2022. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 14/21), u iznosima kako slijedi:
– za rad braniteljskih udruga predviđen je iznos od 70.000,00 kuna,
– za aktivnosti Udruga neprofitnog karaktera iz raznih oblasti djelovanja predviđen je iznos od 400.000,00 kuna,
– za financiranje projekata kojima se potpomaže i doprinosi poboljšanju života osoba s invaliditetom, poteškoćama u razvoju i slično, predviđen je iznos od 20.000,00 kuna.

Sredstva su namijenjena provedbi sljedećih programa/projekata:

 • razvoj civilnog društva,
 • razvoj demokracije,
 • rad s osobama s invaliditetom,
 • humanitarne djelatnosti,
 • socijalne usluge,
 • briga za stare i nemoćne,
 • rad s djecom i mladima,
 • prevencije bolesti ovisnosti,
 • prava branitelja iz Domovinskog rata,
 • zaštita zdravlja,
 • zaštita prava,
 • zaštita okoliša,
 • borba protiv nasilja u društvu,
 • kvaliteta življenja.

Putem ovog Javnog natječaja mogu se dodijeliti sredstva u ukupnom iznosu od 490.000,00 kuna, okvirni broj udruga je 20, minimalni iznos donacije je 1.000,00 kn, a maksimalni 100.000,00 kn, ovisno o području aktivnosti udruge.

Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset) dana od dana objave ovog Javnog natječaja na internetskoj stranici Grada Knina.

Obrasci za prijavu: