Na temelju članka 15. stavak 1. Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 10/13), Zaključka o raspisivanju javnog natječaja javnim prikupljanjem ponuda za prodaju rabljenih službenih vozila u vlasništvu Grada Knina KLASA:­ 406-01/15-01/16, URBROJ:2182/10-02-15-6 od dana 24. studenog 2015. godine i članka 45. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 7/09, 3/13 i 11/13- pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14), zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina, raspisuje

 

J A V N I   N A T J E Č A J

ZA PRODAJU RABLJENIH SLUŽBENIH VOZILA

U VLASNIŠTVU GRADA KNINA 

 

  1. A) PREDMET JAVNOG NATJEČAJA-prodaja tri rabljena službena vozila u vlasništvu Grada Knina:

 

  • 1. Vrsta vozila: M1- osobni automobil

                       Marka vozila, tip i model vozila: Volkswagen golf 1.4 I

Broj šasije: WVWZZZ1KZ4P019632

Snaga motora: 55kW

Vrsta motora: Otto, Euro IV

Radni obujam motora: 1390 cm3

Godina proizvodnje: 2004.

Proizvođač: Volkswagen

Država proizvodnje:  Njemačka

Boja vozila:  Crvena

Datum prve registracije: 14.06.2004. godine

Mjesta za sjedenje: 5

Valjanost registracije: do 08.06.2016. godine

Broj prijeđenih kilometara: 317.371 km

 

  • 2. Vrsta vozila: M1- osobni automobil

Marka vozila, tip i model vozila: Fiat Stilo 1.4 16V

Broj šasije: ZFA19200000613942

Snaga motora: 70 kW

Vrsta motora: Otto, Euro IV

Radni obujam motora: 1368 cm3

Godina proizvodnje: 2006.

Proizvođač: Fiat Auto

Država proizvodnje:  Italija

Boja vozila:  Siva s efektom

Datum prve registracije: 22.11.2006. godine

Mjesta za sjedenje: 5

Valjanost registracije: do 25.11.2015. godine

Broj prijeđenih kilometara: 250.644 km

 

  • 3. Vrsta vozila: M1- osobni automobil

Marka vozila: Fiat Multipla 1.9 JTD

Broj šasije: ZFA18600002235253

Snaga motora: 85 kW

Vrsta motora: Diesel, Euro IV

Radni obujam motora: 1910 cm3

Godina proizvodnje: 2006.

Proizvođač: Fiat Auto

Država proizvodnje:  Italija

Boja vozila:  Siva s efektom

Datum prve registracije: 25.05.2006. godine

Mjesta za sjedenje: 6

Valjanost registracije: do 19.05.2016. godine

Broj prijeđenih kilometara: 295.223 km

 

Zbog pristupanja ponovljenoj prodaji rabljenih službenih vozila, a sukladno Zaključku Klasa: 406-01/15-01/16, Urbroj: 2182/10-02-15-5 od 18. studenog 2015. godine,  početna cijena za sva tri službena vozila iznosi ukupno 36.511,20 kuna, a vozila se mogu kupiti isključivo zajedno.  

 

  1. B) NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda fizičkih ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, uz prethodnu uplatu jamčevine u iznosu od  3.651,12 kuna u korist žiro-računa Grada Knina, broj:HR0824080021819600001 otvoren kod Partner banke d.d., Zagreb , model: HR 68 poziv na broj odobrenja: 9016 – OIB (ponuditelja).

Ponude koje ne sadrže dokaz o uplaćenoj jamčevini neće se razmatrati.

Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

 

  1. C) SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

-ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, adresu i broj za kontakt,

– presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno presliku izvatka iz sudskog, odnosno obrtnog registra,

-dokaz o plaćenoj jamčevini,

-broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane,

– ponuđena kupoprodajna cijena

-dokaz o nepostojanju nepodmirenih obveza prema Gradu Kninu i državnom proračunu s bilo koje osnove.

 

Pored ugovorene cijene kupac snosi i porezne te druge potrebne troškove.

 

  1. D) ROK ZA DOSTAVU PONUDE I OTVARANJE PONUDA

Pisane ponude ponuditelja sa traženom dokumentacijom predaju se u zatvorenoj kuverti putem pošte preporučeno ili se predaju osobno u pisarnici gradske uprave Grada Knina s naznakom:

 

Grad Knin

Povjerenstvo za provođenje postupka javnog natječaja za prodaju rabljenih službenih vozila u vlasništvu Grada Knina

  1. Franje Tuđmana br. 2

22300  Knin

 

 „ ZA JAVNI  NATJEČAJ  ZA PRODAJU RABLJENIH SLUŽBENIH VOZILA U VLASNIŠTVU GRADA KNINA – NE OTVARATI“

 

Rok za predaju ponuda je 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja u dnevnom tisku.

 

Zadnji dan za predaju ponuda je 3. prosinca 2015. godine.

 

Javni natječaj objavit  će se u dnevnom tisku „SLOBODNA DALMACIJA“, na službenoj  internet  stranici Grada Knina www.knin.hr., i na oglasnoj ploči gradske uprave Grada Knina.

 

Nepotpune prijave i prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.

 

Javno otvaranje ponuda bit će dana 7. prosinca 2015. godine u sali za sastanke Gradske uprave Grada Knina, Dr. Franje Tuđmana 2, u 9,00 sati.

 

  1. E) ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši  iznos kupoprodajne cijene daljnji postupak će se provesti provođenjem usmenog nadmetanja te će o mjestu, danu i satu održavanja postupka usmenog nadmetanja biti posebno obaviješteni pisanim putem.

 

Svi će ponuditelji o ishodu natječaja i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja biti obaviješteni u što kraćem roku.

 

Prodavatelj zadržava pravo odustati od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora.

 

Ponuditelj koji povuče svoju ponudu nakon otvaranja ponuda gubi pravo na povrat jamčevine.

 

Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s Gradom Kninom u roku od 90 dana od dana dostave odluke o izboru njegove ponude kao najpovoljnije, te je isti dužan u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora uplatiti kupoprodajnu cijenu umanjenu za iznos jamčevine. Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati preostali iznos kupoprodajne cijene ili ne zaključi kupoprodajni ugovor u utvrđenom roku smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

U slučaju prethodno navedenog, Gradonačelnik može na prijedlog Povjerenstva izvršiti izbor sljedećeg najpovoljnijeg natjecatelja iz reda ostalih ponuditelja prijavljenih na natječaj, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

 

Sve ostale obavijesti i informacije te odgovor o razgledanju automobila  mogu se dobiti  na tel. 022/664-411 u radnom vremenu od 8-13 sati svakim radnim  danom.

 

 

                                                                                                  ZAMJENIK KOJI OBNAŠA DUŽNOST GRADONAČELNIKA

                             Nikola Blažević, dipl.iur.