JAVNI  POZIV za financiranje programa/projekata javnih potreba  udruga civilnog društva Grada Knina za 2018. godinu

U Proračunu Grada Knina za 2018. godinu osigurana su, između ostalog i sredstva za financijsku potporu programima/projektima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba udruga civilnog društva.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji je na raspolaganju u Proračunu Grada Knina za sufinanciranje programa/projekata u području udruga civilnog društva za 2018. godinu, odnosno iznos koji će se temeljem ovog Javnog poziva moći dodijeliti udrugama i organizacijama za provedbu programa utvrdilo je Gradsko vijeće Grada Knina kroz Program javnih potreba udruga civilnog društva na području grada Knina za 2018. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 11/17), u iznosu od ukupno 299.450,00 kuna.

Sredstva su namijenjena provedbi sljedećih programa/projekata:

– razvoja civilnog društva,

– razvoja demokracije,

– rada s osobama s invaliditetom,

– humanitarne djelatnosti,

– socijalne usluge,

– brige za stare i nemoćne,

– rada s djecom i mladima s teškoćama,

– prevencije bolesti ovisnosti,

– prava branitelja Domovinskog rata,

– zaštite zdravlja,

– zaštite prava,

– zaštite okoliša,

– borbe protiv nasilja u društvu,

– kvalitete življenja…

Cijeli tekst poziva, kao i upute i prijavnicu možete pronaći u nastavku:

1 – Javni poziv za financiranje udruga civilnog društva

2 – Prijavnica- civilno društvo

3 – Upute za prijavitelje – civilno društvo

KALENDAR DOGADJANJA 2018 – obrazac