Gradonačelnik Grada Knina raspisao je Javni poziv za razvoj malog gospodarstva Grada Knina u 2015. godini „Potpore 2015“

Tekst poziva u nastavku.

Na temelju Odluke o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Knina u 2015. godini- „POTPORE 2015“ , KLASA: 402-01/15-01/172 , URBROJ: 2182/10-02-15-1, od 30. listopada 2015. godine, zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina raspisuje

JAVNI POZIV

ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA

GRADA KNINA U 2015. GODINI „POTPORE 2015“

I.

U cilju razvoja malog gospodarstva, Grad Knin dodjeljuje poticajna sredstva u 2015. godini „POTPORE 2015“ , koje se dodjeljuju sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine – o primjeni članka 107. I 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore („Službeni list Europske unije“ L 352/1) za slijedeće namjene:

MJERA 1. – Potpore novoosnovanim gospodarskim subjektima

MJERA 2. – Subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja, polaganja stručnog i

majstorskog ispita.

MJERA 3. – Subvencioniranje nabave opreme

Korisnici potpora mogu biti obrti, trgovačka društva te proizvodno uslužne zadruge koje imaju do 50 zaposlenih koji su registrirani i posluju u Gradu Kninu.

Korisnici potpora ne mogu biti trgovačka društva i ustanove u kojim Grad Knin, druga jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.

Podnositelj zahtjeva ne smije imati drugu tvrtku ili obrt koji je u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije

MJERA 1. – POTPORE NOVOOSNOVANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Iznos pojedinačne potpore za ovu mjeru iznosi najviše do 5.000,00 kuna.

Korisnici potpore mogu biti obrti, trgovačka društva i proizvodno uslužne zadruge koji su registrirani i djeluju u Gradu Kninu nakon 1.1.2015. godine, a koji se sukladno Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13) svrstavaju u mikro subjekte malog gospodarstva.

Potpora se može dodijeliti za troškove:

a/ refundaciju troškova izrade poslovnih planova, investicijskih programa i marketinških

planova,

b/ refundaciju nabavke informatičkog programa potrebnog za obavljanje djelatnosti,

c/ refundaciju troškova bankarskih usluga za obradu kredita- uz uvjet da je kredit i realiziran

/priznaju se troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnine, obrasci boniteta, troškovi

sudskog vještaka, projektno – tehnička dokumentacija/,

d/ refundaciju troškova otvaranja obrta, odnosno registraciju trgovačkog društva i proizvodno

uslužne zadruge / priznaju se troškovi ishođenja dokumentacije za potrebe otvaranja obrta,

trgovačkog društva i proizvodno uslužne zadruge/,

e/ refundaciju troškova izrade web stranice te tiskanje promotivnih materijala.

Pravo na potporu po mjeri 1. može se po jednom korisniku koristiti samo jednom.

Pravo prvenstva imaju podnositelji koji obavljanju proizvodnu i/ili prerađivačku djelatnost te tradicijski obrti.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) te sve zakonom regulirane pristojbe nisu prihvatljiv trošak.

Sredstva potpore uplaćuju se na žiro-račun korisnika po dostavi preslike podmirenih računa kojim dokazuje namjensko korištenje sredstava, kao i preslike izvatka žiro računa iz kojeg je vidljivo da je račun ili više njih podmirio.

Sredstva se dodjeljuju isključivo za troškove s datumom izdavanja računa/fakture nakon 1. siječnja 2015. godine.

MJERA 2 – SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA STRUČNOG

OSPOSOBLJAVANJA, POLAGANJA STRUČNOG I MAJSTORKOG

ISPITA

Iznos potpore iznosi najviše 2.500,00 kuna po osobi koja se usavršava, maksimalno za dvije osobe po poslodavcu.

Maksimalni iznos subvencije iznosi 50% nastalih troškova (bez PDV-a).

Subvencija troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika poticaj je poduzetnicima za usavršavanje zaposlenika radi postizanja konkurentske prednosti i zadržavanje stručne osposobljenosti zaposlenika, a koje je neophodno za obavljanje osnovne djelatnosti poduzetnika ili je zakonom propisano.

Da bi se ostvarilo pravo na ovu subvenciju neophodno je dostaviti dokaz o završenoj edukaciji, zajedno s dokazom iz kojeg je vidljivo da je edukator ovlašten za provođenje te edukacije/obrazovanja.

Potpora za refundaciju troška polaganja stručnog ili majstorskog ispita dodjeljuje se za položeni majstorski ispit ili ispit o stručnoj osposobljenosti čije je polaganje propisano

Zakonom o obrtu („Narodne novine“ 143/13) za zanimanja propisana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“ broj 42/08), a u obrtnom registru imaju upisano obavljanje obrta sa sjedištem u Gradu Kninu.

Pravo na refundaciju ima i podnositelj zahtjeva koji je majstorski ispit polagao prije otvaranja obrta, a isti je otvorio nakon 1.1.2015. godine.

Pravo na ovu potporu može se, po jednom korisniku koristiti samo jednom.

Sredstva potpore uplaćuju se na žiro-račun korisnika po dostavi preslike podmirenih računa kojim dokazuje namjensko korištenje sredstava, kao i preslike izvatka žiro računa iz kojeg je vidljivo da je račun ili više njih podmirio.

Iznimno, ukoliko je podnositelj zahtjeva prvo položio majstorski ispit ili ispit o stručnom osposobljavanju prije otvaranja obrta, isti može dostaviti i dokaz o uplati (presliku virmana).

Sredstva se dodjeljuju isključivo za troškove s datumom izdavanja nakon 1. siječnja 2015. godine.

MJERA 3 – SUBVENCIONIRANJE NABAVE OPREME

Subvencioniranje se dodjeljuje za troškove nabave opreme vezane za obavljanje osnovne djelatnosti u visini do 50% troškova (bez PDV-a), a najviše do 5.000,00 kuna po podnositelju zahtjeva.

Pravo na subvencioniranje nabave opreme nemaju poduzetnici za djelatnost trgovine i djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 („Narodne novine“ br. 58/07).

Sredstva potpore uplaćuju se na žiro-račun korisnika po dostavi preslike podmirenih računa kojim dokazuje namjensko korištenje sredstava, kao i preslike izvatka žiro računa iz kojeg je vidljivo da je račun ili više njih podmirio.

Sredstva se dodjeljuju isključivo za troškove s datumom fakture nakon 1. siječnja 2015. godine.

II.

Poziv je otvoren do iskorištavanja sredstava, odnosno najkasnije do 1. prosinca 2015. godine.

Korisnik potpore ostvaruje pravo na samo jednu nepovratnu potporu po ovom pozivu.

Korisnik potpore u trenutku podnošenja zahtjeva ne smije imati nepodmirenih dugovanja prema Gradu Kninu te nepodmirenih dospjelih dugovanja s osnova poreza, mirovinskog ili zdravstvenog osiguranja.

Odluku o dodjeli potpora donosi gradonačelnik Grada Knina na temelju prijedloga nadležnog upravnog tijela.

Obrasci Zahtjeva po pojedinoj mjeri te predmetni Javni poziv mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i EU fondove Grada Knina ili na web stranici Grada Knina www.knin.hr. Ostale informacije mogu se zatražiti na telefon broj 664 – 425 ili 664 – 424.

Zahtjev za dodjelu potpora za svaku pojedinu mjeru zajedno s popisom obvezne dokumentacije koja se prilaže uz Zahtjev, sastavni je dio ovog poziva.

Zahtjev za dodjelu potpora s potrebnom dokumentacijom podnosi se Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i EU fondove, na slijedeću adresu:

Grad Knin

Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove

dr. Franje Tuđmana broj 2

22 300 Knin

POTPORE RAZVOJU MALOG GOSPODARSTVA – „POTPORE 2015“

ili se predaje direktno u pisarnici Grada Knina.

Upravno tijelo, odnosno Povjerenstvo za dodjelu potpora može zatražiti i dodatnu

dokumentaciju koju su korisnici potpore dužni dostaviti u naznačenom roku. U protivnom će se takav zahtjev smatrati nepotpunim i neće se razmatrati.

ZAMJENIK KOJI OBNAŠA DUŽNOST
GRADONAČELNIKA
Nikola Blažević dipl.iur.

KLASA: 402-01/15-01/172
URBROJ: 2182/10-02-15-2
U Kninu, 30. listopada 2015. godine

 ZAHTJEV_MJERA_1_NOVOOSNOVANE_TVRTKE

ZAHTJEV_MJERA_2_STRUCNI_I_MAJSTORSKI_ISPITI

 ZAHTJEV_MJERA_3. SUBVENCIONIRANJE NABAVE OPREME