Obrazac – Izjava o parnerstvu (ako je primjenjivo)