Javni poziv za sufinanciranje adaptacije stanova

Javni poziv za sufinanciranje adaptacije stanova

Gradonačelnik Grada Knina, dana 20. svibnja 2020. godine,  raspisuje

J A V N I    P O Z I V
za sufinanciranje adaptacije stanova za mlade obitelji

na području Grada Knina za 2020. godinu

Sukladno Programu socijalnih davanja na području Grada Knina za 2020. godinu, raspisuje se Javni poziv za provedbu mjere sufinanciranja adaptacije stanova za mlade obitelji na području Grada Knina za 2020. godinu, za provedbu koje su sredstva osigurana u Proračunu Grada Knina za 2020. godinu, u ukupnom iznosu od 500.000,00 kuna.

Grad Knin će na ime podnesenih zahtjeva za adaptaciju stanova mlade obitelji sufinancirati na slijedeći način:
1.      za izvođenje građevinskih radova s iznosom od 30.000,00 kuna

2.      za uređenje interijera s iznosom od 15.000,00 kuna

Rok za podnošenje prijave po Javnom pozivu za sufinanciranje adaptacije stanova za mlade obitelji na području Grada Knina za 2020. godinu je 30 dana od dana objave javnog poziva na oglasnoj ploči gradske uprave Grada Knina i na internetskoj stranici Grada Knina www.knin.hr.

Pisane prijave s traženom dokumentacijom predaju se u zatvorenoj kuverti putem pošte preporučeno ili se predaju osobno u pisarnici gradske uprave Grada Knina s naznakom:

„Za javni poziv za sufinanciranje adaptacije stanova za mlade obitelji na području Grada Knina za 2020. godinu“
(obvezno napisati za koju Mjeru se vrši prijava)
Povjerenstvo za provedbu postupka i odlučivanje o dodjeli potpora

na adresu: Grad Knin, Ul. dr. Franje Tuđmana br. 2, 22300 Knin

Javni poziv – Adaptacija stana

PRILOG 1a (Mjera 1.) – prijavni obrazac

PRILOG 1b (Mjera 2.) – prijavni obrazac

PRILOG-2 – Izjava