Javno savjetovanje o Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Javno savjetovanje o Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Temeljem članka 66. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/2021) predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o načinu pružanja javne usluge koja sadrži:

1. kriterije obračuna količine miješanog komunalnog otpada
2. standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada
3. najmanju učestalost odvoza otpada prema područjima
4. obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu
5. područje pružanja javne usluge
6. iznos cijene obvezne minimalne javne usluge s obrazloženjem načina na koji je određena
7. odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada
8. odredbe o načinu pojedinačnog korištenje javne usluge
9. odredbe o načinu korištenja zajedničkog spremnika
10. odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge
11. način određivanja udjela korisnika usluge u slučaju kad su korisnici usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima
12. odredbe o ugovornoj kazni i
13. opće uvjete ugovora s korisnicima.

Temeljem članka 66. stavka 4. Zakona o Odluci iz stavka 1. potrebno je provesti prethodno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od najmanje 30 dana.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13,  85/15 i 69/22), jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.  Na taj se način želi upoznati javnost s nacrtom Odluke, te pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja Odluke te u konačnosti ugrađeno u odredbe Odluke.

Slijedom navedenog, pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 1. rujna 2022. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Knina.

Prijedlozi i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke mogu se dostaviti putem priloženog obrasca na e-mail adresu: danijela.ognjenovic@knin.hr ili putem pošte na adresu: Grad Knin, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša, dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Knina nalazi se u privitku.