Kraj projekta Partnerstva za okoliš: Razvoj kapaciteta u zaštiti okoliša javnog i civilnog sektora u Hrvatskoj kroz primjenu servisa Zelenog telefona
Krajem prosinca 2016. godine završio je dvogodišnji projekt Mreže Zelenih telefona Partnerstva za
okoliš: Razvoj kapaciteta u zaštiti okoliša javnog i civilnog sektora u Hrvatskoj kroz primjenu
servisa Zelenog telefona.
Podsjećamo projekt je financirala EU (90%) u okviru Grant sheme Jačanje potpore organizacijama
civilnog društva za povećanje transparentnosti i dobrog upravljanja javne uprave u Hrvatskoj u
okviru provedbe I komponente IPA 2011 (Nacionalni program za Hrvatsku u okviru programa IPA –
komponenta “Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija” za 2011) i Ured za udruge Vlade Republike
Hrvatske.
U provedbi projekta sudjelovale su članice Mreže Zelenih telefona Hrvatske – telefona na koji
građani mogu dojavljivati o raznim problemima okoliša i davati prijedloge, a dežurni na telefonu
prenose informaciju nadležnim institucijama.
Za Mrežu Zelenih telefona ovo je jedno veliko iskustvo koje je donijelo mnogo toga
pozitivnog kako za nas tako i za naše korisnike, suradnike i opću javnost.
Sve provedene aktivnosti i postignuti rezultati doprinijeli su postizanju općeg cilja projekta –
izgradnja snažnog partnerstva i učinkovite dugoročne suradnje između građana, tijela lokalne i
državne vlasti i organizacija civilnog društva uključenih u zaštitu okoliša i prirode.
Jednogodišnjim istraživanjem i prikupljanjem podataka o strukturi, načinima, postupcima i
sredstvima za rad tijela lokalne i državne vlasti putem analiza poziva, anketa i intervjua ustanovili
smo koje su nam eventualne prepreke i problemi u ostvarenju tog cilja te smo za njih predložili
moguća rješenja – i sve uobličili u publikaciju Sjedni, tri! koja je distribuirana na 780 elektroničkih
adresa nadležnih službi, ali i promovirana putem medija i web i društvenih stranica partnera i
suradnika na projektu.
Rad na uklanjanju prepreka i problema je započeo odmah. Vlastite kapacitete za aktivno
sudjelovanje u rješavanju problema zaštite okoliša gradili smo educirajući se na radionicama
“Pravni alati u zaštiti okoliša” i “Novinarstvo i zaštita okoliša”, redovnim međusobnim
komuniciranjem aktivista Zelenih telefona i razmjenjivanjem ideja, razvijanjem napredne aplikacije
za praćenje statistike prijava.
Na transparentnost u radu, tijela lokalne i državne vlasti, poticali smo kroz održavanje radionica
“Modeli informiranja javnosti”. Također predstavnicima tijela lokalne i državne vlasti omogućeno je
predstavljanje vlastitog rada putem sudjelovanja u radijskim/TV emisijama i putem stranica na
društvenim mrežama partnera na projektu.
Građane smo pozivali na suradnju, ali i educirali o mogućnostima za aktivno sudjelovanje u zaštiti
okoliša i prirode putem redovnih radijskih ili TV emisija o radu Zelenih telefona. Osim toga
pripremili smo, tiskali i distribuirali publikaciju o aktivnom sudjelovanju u zaštiti okoliša i prirode
naslova Možeš i ti! Publikacija nudi 20 rješenja za 20 okolišnih problema i nadamo se da će
potaknuti građane da otvoreno i javno govore o problemima koji se tiču svih nas, i postanu
odgovorni građani i članovi naše lokalne, ujedno i globalne zajednice.
Suradnja sa tijelima i službama lokalne i državne vlasti u zaštiti okoliša i prirode ojačana je i na
okruglim stolovima kroz zajedničku diskusiju o lokalnim okolišnim problemima i sudjelovanjem na
zajedničkim akcijama na uklanjanju tih problema. Time smo doprinijeli i rješavanju specifičnih
lokalnih problema vezanih za zaštitu okoliša i prirode. Potpisano je 6 Sporazuma o suradnji na
rješavanju problema u okolišu.
Aktivisti Zelenih telefona Hrvatske svakodnevno su pružali pomoć građanima u rješavanju
okolišnih problema, ali i educirali ih o mogućnostima aktivnog sudjelovanju u zaštiti okoliša i
prirode. U svom radu aktivisti su koristili pomoć novo-razvijenih alata kao što je mailing lista
vanjskih stručnjaka za pojedina područja i sastavnice okoliša. Osim što krati i olakšava rješavanje
prijava ovaj alat doprinosi i povećanom udjelu uspješno riješenih problema.
No, kraj projekta nije kraj i izgradnji snažnog partnerstva i učinkovite dugoročne suradnje između
građana, tijela lokalne i državne vlasti i organizacija civilnog društva uključenih u zaštitu okoliša i
prirode.
Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Ekološke udruge „Krka“ Knin i ni na koji se način
ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije i Ureda Vlade Republike Hrvatske za
udruge.