Milan Zoričić imenovan za predsjednika Kulturnog vijeća Grada Knina

Gradonačelnik Grada Knina na temelju članka 8. stavka 2. Odluke o osnivanju
Kulturnog vijeća Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 11/05 i
5/11) te članka 45. stavka 6. točke 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije“ broj 07/05, 03/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada
Knina“ broj 4/14 i 2/18), dana 21. ožujka 2018. goidne, donosi

  ODLUKU

imenovanju predsjednika i članova Kulturnog vijeća Grada Knina

Članak 1.

Za predsjednika Kulturnog vijeća Grada Knina imenuje se:
– MILAN ZORIČIĆ.
Za članove Kulturnog vijeća Grada Knina imenuju se:
– ZORAN ČAVARA
– SANJA BEBEK
– PERICA KALAT
– GRACIJA POŽAR
– DRAGAN BABIĆ PEĆKO
– GORDANA SARIĆ.

 

Cijela Odluka nalazi se u privitku vijesti.

Kulturno vijeće