Odluka o dodjeli sredstava udrugama civilnog društva

Odluka o dodjeli sredstava udrugama civilnog društva

Gradonačelnik Grada Knina donio je Odluku o korištenju sredstava Proračuna Grada Knina za javne potrebe udruga civilnog društva za 2023. godinu.

Predviđeni iznos sredstava koji je na raspolaganju u Proračunu Grada Knina za sufinanciranje programa/projekata u području udruga civilnog društva za 2023. godinu, odnosno iznosi koji će se dodijeliti pojedinim udrugama i organizacijama za provedbu programa navedeni su u Odluci objavljenoj u prilogu.