Odluka o korištenju sredstava proračuna za udruge i ustanove u kulturi u 2019. godini

Odluka o korištenju sredstava proračuna za udruge i ustanove u kulturi u 2019. godini

Gradonačelnik Grada Knina na temelju Program javnih potreba u kulturi na području grada Knina za 2019. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 12/18), točke XVIII. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Knina (u kulturi i udruga civilnog društva) (KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-02-16-1, od 11. veljače 2016. godine i KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-02-19-2, od 7. siječnja 2019. godine), Prijedloga Kulturnog vijeća Grada Knina od 19. ožujka 2019. godine. godine, sukladno članku 45. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 7/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 4/14, 2/18 i 6/18-pročišćeni tekst), dana 1. travnja 2019. godine, donosi Odluka o korištenju sredstava proračuna za udruge i ustanove u kulturi.

Odluka o korištenju sredstava proračuna za udruge i ustanove u kulturi