Odluka o proglašenju Dana žalosti na području Grada Knina

Gradonačelnica Grada Knina, na temelju članka 45. stavka 3. točke 33. Statuta Grada Knina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 7/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst), dana 4. siječnja 2015. godine donosi 

ODLUKU 
o proglašenju Dana žalosti na području Grada Knina

I.   Zbog tragične pogibije u prometnoj nezgodi građana Grada Knina, Jadrana, Milene, Anari, Adriana i Milene Grizelj, nastale dana 3. siječnja 2015.godine na Atlagića mostu na rijeci Krki, proglašavam dan 5. siječnja 2015. godine (ponedjeljak) Danom žalosti na području Grada Knina. 

II.   Dan žalosti označit će se isticanjem zastava Republike Hrvatske i zastave Grada Knina na pola koplja i crne zastave na svim zgradama u kojima su smještena tijela državne vlasti, pravosudna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela koja obavljaju javne ovlasti kao i na zgradama u kojima je sjedište ili se obavlja djelatnost pravnih osoba ili djelatnost fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost.

III.  Tijekom Dana žalosti neće se održavati događaji sa zabavnim sadržajima.

IV.   Pozivaju se pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost da svoje poslovanje obavljaju primjereno Danu žalosti.

Odluka o proglašenju Dana žalosti