POZIV NA JAVNU RASPRAVU o potencijalnim projektima izgradnje malih hidroelektrana na rijeci Krčić

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je od dva poduzetnika zaprimilo Zahtjeve za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izgradnju dviju malih hidroelektrana, Krčić 4 i Krčić Polača. Prema pozitivnoj zakonskoj regulativi te prema zaprimljenim Elaboratima zaštite okoliša, za navedene zahvate traži se mišljenje Grada Knina o tome može li se očekivati značajan negativan utjecaj na okoliš u provedbi ovih projekata. Na temelju prikupljenih mišljenja Grada Knina i drugih nadležnih tijela, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike će donijeti rješenje koje će propisivati je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš za ova dva potencijalna projekta.

Zbog velikog interesa javnosti, Grad Knin organizira javnu raspravu u kojoj se građani imaju priliku izjasniti o potencijalnim projektima, izraziti svoje slaganje ili neslaganje te tražiti da im se pojasne pojedini elementi projekata.

Svoja mišljenja, stavovi i upiti za svaki od projekata se mogu poslati na e-mail rasprava@knin.hr ili izravno iznijeti na otvorenoj javnoj raspravi koja će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Knina u utorak, 30. siječnja 2018. godine u 11:00 sati za projekt mHE Krčić Polača te u 12:00 sati za projekt mHE Krčić 4.

Detalje o svakom od predloženih projekata možete pročitati u priloženim elaboratima:

  • Elaborat zaštite okoliša – mHE Krčić Polača
  • Elaborat zaštite okoliša – mHE Krčić 4

Elaborat – Krcic Polaca

Elaborat – Krcic 4