Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalni m parkovima i parkovima prirode

Fond:Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program:OP Konkurentnost i kohezija

Tip natječaja:Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status:otvoren od 11.4.2016. do 31.12.2017.

Nadležno tijelo:Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Područje:zaštita prirode i okoliša

Sažetak: Poziv na dostavu projektnih prijedloga objavljuje se u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 6 “Zaštita okoliša i održivost resursa“, Investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“, Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“.
Sredstva ukupne vrijednosti 380 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjena su održivom korištenju prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode s ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razini što primarno podrazumijeva povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta te uspostava boljeg upravljanja posjetiteljima u ovim zaštićenim područjima od državnog značaja.
Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog natječaja su javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom i parkom prirode čiji je osnivač Vlada Republike Hrvatske.
Također, Poziv potiče formiranje partnerstva prihvatljivih dionika na način da sinergijsko djelovanje u svim segmentima aktivnosti predloženog projekta da optimalan rezultat s obzirom na ulaganje te vrstu i potrebe samog projekta. Dopušteni partneri su: jedinice lokalne i regionalne samouprave, organizacije civilnog društva te uredi turističke zajednice.
U sklopu ovog Poziva, prihvatljive su sljedeće aktivnosti:

Priprema studijske i projektne dokumentacije
Provedba projekta

rekonstrukcija i/ili izgradnja posjetiteljske infrastrukture uključujući opremanje te razvoj posjetiteljskih sadržaja i proizvoda
edukacija i interpretacija;
promocija i marketing destinacije na temu prirodne baštine.
Upravljanje projektom

Poziv se objavljuje kao ograničeni postupak dodjele bespovratnih sredstava koji se pokreće izravnim slanjem cjelokupne dokumentacije unaprijed određenim prijaviteljima, i to u modalitetu trajno otvorenog poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2017. godine. Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 21. travnja 2016. u 12.00h.
Dokumentacija:

Sažetak Poziva

Učestala pitanja i odgovori:

Tijekom postupka dodjele, potencijalni prijavitelji mogu kontinuirano postavljati pitanja s ciljem pojašnjenja dokumentacije Poziva, a MRRFEU (UT) dužno je na njih odgovarati na način da ista s odgovorima šalje svim unaprijed određenim prijaviteljima u  roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana zaprimanja pojedinog upita. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je postaviti isključivo elektroničkim putem na sljedeću adresu e-pošte: prirodnabastina@mrrfeu.hr

U interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pojedinačne usmene upite, kao niti održavati pojedinačne sastanke s potencijalnim prijaviteljima od objave predmetnog Poziva. Također, nadležno tijelo ne može davati prethodno mišljenje u vezi s prihvatljivosti prijavitelja/partnera, projekta ili određenih aktivnosti i troškova.