Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Gradonačelnik Grada Knina na temelju članka 37. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 članka 45. stavka 6. točke 33. Statuta Grada Knina (”Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” broj 07/05, 03/13 i 11/13 – pročišćen tekst i ”Službeno glasilo Grada Knina” broj 4/14 i 2/18), dana 22. svibnja 2018. godine, donosi odluku o imenovanju službenika za zaštitu podataka.

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka