3 – Ispravak Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina