Pravilnik o financiranju javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Knina (u kulturi i udrugama civilnog društva)