Rad sa strankama

Home / Rad sa strankama

GRADONAČELNICA
KLASA:113-02/11-01/1
URBROJ:2182/10-02-11-1
Knin, 10. veljače 2011. godine
Na temelju članka 45. članka Statuta Grada Knina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 7/09) i članka 24. Odluke o ustrojstvu upravnih tijela grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 10/09 i 13/10), gradonačelnica Grada Knina dana 10. veljače 2011. godine donosi
ODLUKU O RASPOREDU RADNOG VREMENA I
UREDOVNOM VREMENU ZA RAD SA STRANKAMA U TIJELIMA GRADSKE UPRAVE GRADA KNINA
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se tjedni i dnevni raspored radnog vremena, dnevni odmor, te uredovno vrijeme za rad sa strankama u tijelima gradske uprave Grada Knina.
Članak 2.
Utvrđuje se da je Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Knina propisano da je tjedno radno vrijeme tijela gradske uprave raspoređeno na pet radnih dana, od ponedjeljka do petka, te da su sva tijela gradske uprave dužna raditi u tijeku radnog dana u vremenu od 7.00 do 15.00 sati, te da iznimno, Gradonačelnik može odrediti i drugačije dnevno radno vrijeme.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka, puno radno vrijeme službenika i namještenika upravnih tijela je 40 sati tjedno.
Članak 3.
Ako je prijeko potrebno da službenik i namještenik radi na dan (dane) tjednog odmora, tj. subotu i nedjelju, na prijedlog pročelnika upravnog tijela, takvo radno vrijeme može se urediti posebnom odlukom gradonačelnika.
U slučaju iz prethodnog stavka, osigurava se korištenje tjednog odmora u skladu s Kolektivnim ugovorom koji se primjenjuje na službenike i namještenike upravnih tijela Grada Knina.
Članak 4.
Dnevni odmor (stanka) službenika i namještenika u tijeku rada traje 30 minuta i to od 10.30 do 11.00 sati.
Članak 5.
Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se kako slijedi:
Gradonačelnica i zamjenik gradonačelnice: – četvrtak od 08.00 do 13.00 sati
Pisarnica: – od ponedjeljka do četvrtka od 08.00 do 13.00 sati
Upravna tijela: – utorak, srijeda i četvrtak od 08.00 do 13.00 sati
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči gradske uprave i na web stranici Grada Knina.
GRADONAČELNICA
Josipa Rimac