Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade u Gradu Kninu

“Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) Grad Knin započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade u Gradu Kninu te stoga pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 19. studenog 2018.

godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke.

Prijedlozi i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade u Gradu Kninu mogu se dostaviti putem priloženog obrasca na e-mail adresu: danijela.ognjenovic@knin.hr ili putem pošte na adresu: Grad Knin, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša, dr.

Franje Tuđmana 2, 22300 Knin.

Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade u Gradu Kninu s obrazloženjem nalazi se u privitku.”

Javno savjetovanje-obrazac

Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade

Obrazloženje nacrta prijedloga Odluke

Izvješće o provedenom savjetovanju