Javne potrebe u sportu, kulturi i udrugama civilnog društva