Izgradnja reciklažnog dvorišta Knin

Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta Knin doprinosi povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, te posebnih kategorija
otpada i time osigurava njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje. Izgradnja reciklažnog dvorišta Knin doprinosi i ispunjavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom RH 2017. – 2022.