Pravilnik o izmjeni pravilnika o radu  službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina

Gradonačelnik Grada Knina, na temelju članka 26. i 27. te članka 233. stavka 1. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14), članka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) i članka 45. stavka 1. točke 10. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14),  donosi

 

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O RADU

službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina

 

Članak 1.

 

U članku 86. stavku 1. Pravilnika o radu službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina KLASA: 110-03/15-01/3, URBROJ: 2182/10-02-16-9 od 12. veljače 2016. godine  (u nastavku teksta: Pravilnik) – dar u prigodi dana Sv. Nikole,  iznos „500,00 kuna“ zamjenjuje se iznosom „400,00 kuna“.

 

Članak 2.

 

U članku 88. stavku 1. Pravilnika – nagrada za božićne blagdane,  iznos „2.000,00 kuna“ zamjenjuje se iznosom „500,00 kuna“.

 

Članak 3.

 

Ovaj Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči gradske uprave Grada Knina, a isti će se objaviti i na službenoj internet stranici Grada Knina.

 

                                                                                                                                           GRADONAČELNIK

                                                                                                                                             dr.sc. Marko Jelić