PROGRAM  JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2018. GODINU

Javne potrebe u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Knina jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Knin utvrđene ovim Programom kao javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom, a osobito:

– djelatnost i poslovi ustanova kulture, udruženja i drugih organizacija u kulturi, kao i

pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,

–  akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života,

posebno u područjima i sredinama pogođenim ratnim razaranjima,

–  investicijsko održavanje, adaptacije i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture

pogođenim ratnim razaranjima, kao i drugim objektima kulture.

Ukupan iznos sredstava predviđen ovim Programom je…………………760.000,00 kuna

(CIJELI TEKST) PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2018. GODINU