PROGRAM JAVNIH POTREBA UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA  NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2018. GODINU

Programi i projekti udruga od interesa za Grad Knin za čije se financiranje osiguravaju sredstva u Proračunu Grada Knina jesu oni koji zadovoljavaju javne potrebe građana i pridonose razvitku i općem napretku Grada Knina, a odnose se na sljedeća područja djelatnosti (klasifikacija djelatnosti udruga sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj „Narodne novine“, broj 4/15):

 • branitelji i stradalnici,
 • demokratska politička kultura,
 • duhovnost,
 • gospodarstvo,
 • hobistička djelatnost,
 • ljudska prava,
 • međunarodna suradnja,
 • obrazovanje, znanost i istraživanje,
 • održivi razvoj,
 • socijalna djelatnost,
 • tehnička kultura,
 • zaštita zdravlja, zaštita okoliša i prirode,
 • zaštita i spašavanje, te
 • ostala područja djelovanja.

 

Grad Knin će u 2018. godini s ukupno 299.450,00 kuna financirati projekte i programe kojima se budu ostvarivale javne potrebe iz ovog Programa, onih udruga koje se pravovremeno prijave na javni poziv za financiranje javnih potreba udruga od interesa za Grad Knin u 2018. godini u prednje navedenim područjima, budu ispunjavali uvjete propisane tim javim pozivom, Pravilnikom o  financiranju  javnih  potreba  sredstvima  proračuna  Grada  Knina i Uredbom o

kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno Uredba („Narodne novine”, broj 26/15).

Raspored sredstava udrugama od interesa za Grad Knin, čiji programi/projekti budu udovoljavali uvjetima javnog poziva, utvrdit će gradonačelnik Grada Knina svojim zaključkom na prijedlog nadležnog stručnog Povjerenstva početkom 2018. godine.