PROGRAM JAVNIH POTREBA UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA  NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2018. GODINU

Programi i projekti udruga od interesa za Grad Knin za čije se financiranje osiguravaju sredstva u Proračunu Grada Knina jesu oni koji zadovoljavaju javne potrebe građana i pridonose razvitku i općem napretku Grada Knina, a odnose se na sljedeća područja djelatnosti (klasifikacija djelatnosti udruga sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj „Narodne novine“, broj 4/15):

 • branitelji i stradalnici,
 • demokratska politička kultura,
 • duhovnost,
 • gospodarstvo,
 • hobistička djelatnost,
 • ljudska prava,
 • međunarodna suradnja,
 • obrazovanje, znanost i istraživanje,
 • održivi razvoj,
 • socijalna djelatnost,
 • tehnička kultura,
 • zaštita zdravlja, zaštita okoliša i prirode,
 • zaštita i spašavanje, te
 • ostala područja djelovanja.

 

Grad Knin će u 2018. godini s ukupno 299.450,00 kuna financirati projekte i programe kojima se budu ostvarivale javne potrebe iz ovog Programa, onih udruga koje se pravovremeno prijave na javni poziv za financiranje javnih potreba udruga od interesa za Grad Knin u 2018. godini u prednje navedenim područjima, budu ispunjavali uvjete propisane tim javim pozivom, Pravilnikom o  financiranju  javnih  potreba  sredstvima  proračuna  Grada  Knina i Uredbom o

kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno Uredba („Narodne novine”, broj 26/15).

Raspored sredstava udrugama od interesa za Grad Knin, čiji programi/projekti budu udovoljavali uvjetima javnog poziva, utvrdit će gradonačelnik Grada Knina svojim zaključkom na prijedlog nadležnog stručnog Povjerenstva početkom 2018. godine.

(CIJELI TEKST) PROGRAM JAVNIH POTREBA UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2018. GODINU