Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“,
broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04,
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13), članka 6. u svezi s člankom 2.
Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju ugovora („Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije“, broj 9/06, 17/09, 5/10 i 2/14) i članka 45. točke 18. Statuta Grada Knina
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i
„Službeno glasilo Grada Knina“ broj 4/14), zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada

Knina raspisuje Javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području grada Knina.

Tekst natječaja, Natječajna dokumentacija, te Javni troškovnik nalaze se u privitku vijesti.