JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup i na korištenje javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Knina za postavljanje kioska, pokretnih naprava i obavljanja sličnih djelatnosti

Na temelju članka 7. stavak 1. Odluke o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Knina za postavljanje kioska, pokretnih naprava i obavljanja sličnih djelatnosti („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“ broj 11/03, 10/09 i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 11/18) i Zaključka Gradonačelnika o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javne gradske površine KLASA: 350-01/19-01/03, URBROJ: 2182/10-02-19-3 od dana 18. siječnja 2019. godine, Gradonačelnik Grada Knina raspisuje

 

J A V N I    N A T J E Č A J

za davanje u zakup i na korištenje javnih površina i neizgrađenog građevinskog

zemljišta u vlasništvu Grada Knina za postavljanje kioska,  pokretnih naprava i obavljanja sličnih djelatnosti

 

  1. Raspisuje se Javni natječaj za davanje u zakup javne gradske površine i to na sljedećim lokacijama:

 

1.1. Trg Oluje br. O, lokacija br. 5 (kod gradske uprave)

namjena: nije određena
tip kioska: na temelju suglasnosti nadležnog odjela
površina zakupa minimalno: 10,00 m2
početna cijena zakupnine: 35,00 kn / 1m2

1.2. Trg Oluje br. O, lokacija br. 6 (kod gradske uprave)

namjena: nije određena
tip kioska: na temelju suglasnosti nadležnog odjela
površina zakupa minimalno: 10,00 m2
početna cijena zakupnine: 35,00 kn / 1m2

1.3. Kralja Tomislava bb, lokacija  br. 21, (kod nove tržnice)

namjena: nije određena
tip kioska: na temelju suglasnosti nadležnog odjela
površina zakupa minimalno: 10,00 m2
početna cijena zakupnine: 35,00 kn / 1m2

1.4. dr. Franje Tuđmana bb, lokacija br. 25 (pored robne kuće)

namjena: nije određena
tip kioska: na temelju suglasnosti nadležnog odjela
površina zakupa minimalno: 10,00 m2
početna cijena zakupnine: 35,00 kn / 1m2

1.5. Nelipićeva bb, lokacija br. 9 (kod osnovne škole)

namjena:  nije određena
tip kioska: na temelju suglasnosti nadležnog odjela
površine zakupa minimalno: 10,00 m2
početna cijena zakupnine: 35,00 kn / 1 m2

1.6. Nelipićeva bb, lokacija br. 10 ( kod osnovne škole)

namjena: nije određena
tip kioska: na temelju suglasnosti nadležnog odjela
površine zakupa minimalno: 10,00 m2
početna cijena zakupnine: 35,00 kn / 1 m2

1.7. Tomislavova bb, lokacija br. 23 (kod crvenih zgrada)

namjena: nije određena
tip kioska: na temelju suglasnosti nadležnog odjela
površina zakupa minimalno: 10,00 m2
početna cijena zakupnine: 30,00 kn / 1 m2

1.8.Zvonimirova bb, lokacija br. 16 ( kod starog hotela)

namjena: nije određena
tip kioska: na temelju suglasnosti nadležnog odjela
površina zakupa minimalno: 10,00 m2
početna cijena zakupnine: 35,00 kn / 1 m2

2.  Javna gradska površina  je vlasništvo Grada Knina.

3. Javna gradska površina  daje u zakup na određeno vrijeme od 5 (pet) godina.

4. Zakupnina će se plaćati unaprijed, najkasnije do 10 – og (desetog) u mjesecu.

5. Ugovor o zakupu javne gradske površine ovjerava se kod javnog bilježnika, kao ovršna isprava – solemnizacija, a troškove ovjere snosi zakupnik.

 

OBVEZNI  PODACI  I  DOKUMENTACIJA ZA NATJECATELJA JE:

Pisana ponuda – koja treba sadržavati podatke:

a) za pravnu osobu: naziv, adresu sjedišta,  MBS i OIB, žiro – račun

b) za fizičku osobu – vlasnik obrta ili osobu koja obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost: ime, prezime, adresu prebivališta, JMBG i OIB vlasnika obrta, naziv i adresu obrta, MBO i OIB

c) točno naznačen iznos zakupnine kojeg natjecatelj nudi po 1 m2 mjesečno   

d) precizno naznačenu djelatnost koju natjecatelj namjerava obavljati

Potrebna dokumentacija za natjecatelja:

a) pravnu osobu – original ili ovjerena preslika rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima, ne starija od 6 (šest) mjeseci; 

b) fizičku osobu – obrtnika, presliku osobne iskaznice, original ili ovjereni izvod iz obrtnog registra, ne stariji od 6 (šest) mjeseci, preslika obrtnice ako se radi o obrtu;

c) potvrda Grada Knina da nema dugovanja prema Gradu kao fizička ili pravna osoba jer na natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje imaju dugovanje po bilo kojem osnovu,         

d) dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u trostrukom iznosu od početne zakupnine na račun Grada Knina, broj: HR5224070001819600001 otvoren kod OTP banke, Zadar, za pravnu ili fizičku osobu 68 5738-OIB (ponuditelja) i uplatnicu priložiti uz natječajnu dokumentaciju,       

e) bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika na iznos od 5.000,00 kuna za

osiguranje naplate zakupnine i drugih obveza iz Ugovora, sukladno Pravilniku o

obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine“ broj 115/12 i 82/17).

f) dokazi i isprave za osobe koje imaju prvenstveno pravo na sklapanje Ugovora – važeći original ili ovjerenu presliku:

  – uvjerenja nadležnog ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne)  samouprave za članove obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata.   

  –  potvrda Ministarstva obrane Republike Hrvatske odnosno Ministarstva unutarnjih poslova za dragovoljce i ostale hrvatske branitelje iz Domovinskog rata  i članova njihovih obitelji.

  – uvjerenje MIORH–a da ne koristi mirovinu ostvarenu po osnovu Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

 

  1. Javna gradska površina se daje u stanju u kakvom se nalazi, a troškove uređenja te ishodovanja  dozvola snosi zakupnik.

 

  1. Ponude na javni natječaj mogu se podnijeti u roku od 8 (osam) dana od dana objave na internet stranici Grada Knina, odnosno od 22. siječnja 2019. do 29. siječnja 2019. godine, a iste se predaju u zatvorenoj kuverti putem pošte preporučeno ili osobno u pisarnici gradske uprave Grada Knina s naznakom:

                                                                                                                    

GRAD KNIN

Povjerenstvo za provođenje postupka davanja u zakup i na korištenje javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Knina
dr.
Franje Tuđmana br. 2, 22300 Knin

 

„ ZA JAVNI  NATJEČAJ  DAVANJA  U  ZAKUP  JAVNE  GRADSKE

POVRŠINE – NE OTVARATI“

 

Zadnji dan za podnošenje ponude je 29. siječnja 2019. godine.  

 

 Javni natječaj objavit  će se na službenoj  internet  stranici Grada Knina www.knin.hr., i na oglasnoj ploči gradske uprave Grada Knina.

 8. Rok za dostavu ponuda, a ujedno i vrijeme javnog otvaranja pristiglih ponuda je 29. siječnja 2019. godine u sali za sastanke Gradske uprave Grada Knina, Dr. Franje Tuđmana 2, u 12,00 sati.

 9. Nepotpune, nejasne i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

 10. Sve ostale obavijesti i informacije mogu se dobiti na tel. 022/664-434 u radnom vremenu od 8-13 sati svakim radnim danom.

 11. Gradonačelnik Grada Knina zadržava pravo poništenja ovog javnog natječaja, bez obrazloženja prije istekla roka trajanja javnoga natječaja i nakon isteka, ali prije otvaranja pristiglih ponuda po javnom natječaju.

 

GRADONAČELNIK

dr.sc. Marko Jelić

Javni natječaj za javne površine