NATJEČAJ za imenovanje direktora Upravitelja-Knin d.o.o. za upravljanje zgradama i tržnicama na malo Knin

Na temelju Odluke Skupštine Upravitelja-Knin d.o.o. za upravljanje zgradama i tržnicama na malo Knin o raspisivanju natječaja za imenovanje direktora Upravitelja-Knin d.o.o. za upravljanje zgradama i tržnicama na malo Knin, broj: 01-34/2019/01-17 od dana 17. siječnja 2019. godine, Upravitelj-Knin d.o.o. za upravljanje zgradama i tržnicama na malo Knin objavljuje

 

NATJEČAJ

za imenovanje direktora Upravitelja-Knin d.o.o.

za upravljanje zgradama i tržnicama na malo Knin

Uvjeti:

            Pored općih uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11., 111/12., 68/13. i 110/15.) kandidati moraju ispunjavati slijedeće potrebne uvjete:

 

  • magistar struke ili stručni specijalist/sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik
  • najmanje 1 godina radnog iskustva u struci i/ili na rukovodećim poslovima

Uz prijavu treba priložiti:

  • životopis
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
  • dokaz o stručnoj spremi (diploma)
  • dokaz o radnom iskustvu u struci i/ili na rukovodećim poslovima (npr. ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu na radno mjesto…)
  • dokaz o ukupnom radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja
  • izjavu kandidata ovjerenu od javnog bilježnika da ne postoje zapreke za imenovanje iz članka 239. stavka 2. točke 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja
  • plan rada Društva za naredno četverogodišnje razdoblje

Prilikom prijave na natječaj svi dokumenti mogu se priložiti u neovjerenoj preslici, a na zahtjev je kandidat dužan dostaviti izvornike ili ovjerene preslike istih.

Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08. i 69/17.).

Direktor se bira na mandat od četiri godine, s mogućnosti ponovnog izbora.

Prijave s potpunom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u javnom glasilu.

 

Prijave slati na adresu:

UPRAVITELJ-KNIN d.o.o. za upravljanje zgradama

 i tržnicama na malo Knin (za Skupštinu)

Vukovarska 2, 22300 Knin

S naznakom « za natječaj za direktora-ne otvarati»

 Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati natječaja biti će pismeno obaviješteni o rezultatu izbora u roku 15 dana od dana proteka roka za podnošenje prijava.

 

za Upravitelj-Knin d.o.o.

Ante Čajić, direktor

Natječaj 17.01.2019.