Godišnji plan natječaja, odnosno javnih poziva za financiranje programa i projekata koje provode udruge u gradu Kninu za 2019. godinu

Gradonačelnik Grada Knina na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno Uredba („Narodne novine”, broj 26/15) i članka 45. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj: 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14, 2/18 i 6/18- pročišćeni tekst), dana 31. prosinca 2018. godine,  donosi

Godišnji plan natječaja, odnosno javnih poziva za financiranje programa i projekata koje provode udruge u gradu Kninu za 2019. godinu

GRADONAČELNIK

 dr.sc. Marko Jelić

Godišnji plan natječaja, odnosno javnih poziva za financiranje programa i projekata …